VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

 
 
   

quarta-feira, 11 de abril de 2018

Sosiedade Sivil Konsidera Alkatiri Abuzu Poder

Kampañia ho kapasidade nu’udar Primeiru Ministru (PM) potensialmente viola seksaun II Estautu Titular ba Orgaun Soberanu kona-ba inkompatilidade no impedementu no viola prinsipiu báziku sira kona-ba konflitu interese, imparsialidade nomos bele hamosu abuzu poder.

Diretór JSMP, Luis de Oliveria Sampaio afirma Estatutu Titular ba Orgaun Soberano sira, iha seksaun II, artigu 1(2) Estatutu Titulár Orgaun Soberanu sira kona-ba ámbitu aplikasaun, define katak titulár ba orgaun soberanu maka Prezidente Repúblika, Primeriu Ministru, Parlamentu Nasional, Prezidente Supreme Tribunál (atualmente Prezidenté Tribunál Rekursu). 

Iha seksaun II konaba inkompatibilidade no impedementu partikularmante iha artigu 2 alinea 3 konaba eskluividade, define katak, titulár ba orgaun soberanu bainhira hala’o sira nia funsaun labele iha impedenmentu ka influensia husi atividade sira seluk ka servisu permanente sira seluk tantu atividade profesionais, públiku ka privada, hahú husi bainhira nia simu pose.

Sampaio hatete, kampañia eleitorál ne’e nu’udar forma ida husi impedementu permanente ne’ebé ho kapasidade hanesan Primeriu Ministru, pudia la bele husik hela kuandu la-iha subtituisaun ba membru governo seluk hanensan esperensia sira liu ba kotuk.

Aliende ne’e Sampaio hatutan, pratika ne’e mos potensialmente bele hamosu violasaun ba prinsipiu báziku sira kona-ba imparsialidade, konflitu interese no abuzu poder, buat hirak ne’e nu’udar regra no normas universál ne’ebé hanesan PM no hanesan politiku-na’in pudia evita no la tau PM nia-an iha risku ba alegasaun sira ne’e.

Ida-ne’e, liuliu prátika sira hanesan ne’e sei hamosu konfuzaun boot no prinsipalmente halo presaun boot ba instituisaun eleitorál sira hanesan CNE atu halo suprevizaun/kontrolu ba partidu politiku sira hotu no partikularmente STAE ne’ebé politikamente iha governu nia kontrolu. 

Sampaio subliña mós sei PM la husik nia kargu no ba halo kampañia hanesan ne’e mos kontra-pordutivu ho artigu relevante sira iha Lei Estatutu Titulár ba Orgaun Soberanu sira hanesan, artigu 10), 12) no 18) husi lei ne’e regula konaba garantia sira ne’e kompostu husi vensimentu, no kombustivel, siguransa pesoal, gabinete ho funsionáriu, motorista, kustu ba telemovel no seluk tan. 

Mesmuke PM deklara katak nia sei uja fasildade sira ne’ebé hetan husi nia kargu hanesan eis titular maibé se maka sei garante katak ida-ne’e bele funsiona ka halo tuir ho diak.

Fontes: Jornal Timor Post,  edisaun 11 Abril 2018

terça-feira, 10 de abril de 2018

Lia menon Prezidente Republika ba campanha dame no vota!

Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili, 9 Abril 2018

LIA MENON HOSI SUA EXELÉNSIA 
PREZIDENTE REPÚBLIKA BA KAMPAÑA DAME NO VOTA

PR Lu-Olo
Povu Timor-Leste!
Bibere no Maubere sira!
Maluk sira iha rai-laran no namokari iha rai-li’ur!

Ho laran-hasolok tebetebes mak ha’u ko’alia dala ida tan ba imi hotu, nu’udar Prezidente Repúblika, kona-ba loron ida importante tebetebes ba estadu no povu Timor-Leste tomak nia moris. Loron ne’e mak 12 Maiu 2018, loron ba ita hotu vota fila fali.

Nu’udar Prezidente Repúblika, ha’u foti desizaun eleisaun antesipada, atu husu fila fali ba povu Timor-Leste, nu’udar na’in ba podér polítiku, atu sukat no fihir dala ita tan, sá forsa polítika mak bele hatán di‘ak liu, iha ita-nia segunda faze luta libertasaun: oinsá hamenus babeibeik kiak no mukit iha ita-nia rai doben Timor-Leste.

Ha’ u fiar katak eleisaun antesipada ne’e sei haklean liután ita-nia demokrasia. Dala ida tan povu Timor-Leste sei hatudu maturidade polítika. Komunidade internasionál sei hahi’i dala ida tan Timor-Leste, nu’udar país ida ne’ebé hatudu mós dalan loos ba demokrasia, iha ita-nia rejiaun. Nu’udar mós povu ida ne’ebé hatene moris hakmatek, biar ita foin ukun-an tinan sanulu resin neen.

Ita hotu sei ajuda PNTL no F-FDTL kaer-metin nafatin pás no estabilidade. Ita hotu sei ajuda mós CNE no STAE hala’ o sira-nia servisu ho di’ak atu garante eleisaun livre no justu dala ida tan.

Maun-bin-alin sira!
Hosi loron 10 fulan Abril to’o loron 9 fulan Maiu, partidu polítiku no koligasaun ida-idak hala’o kampaña atu manán povu nia votus. Tamba taru malu polítiku ida ne’e, balun bele laran manas no haluha sira-nia devér no kompromisu, atu respeita malu, nu’udar ema ba ema.

Nune’e, ha’u husu forsa polítika sira, atu sukat malu ho ida-idak ninia polítika, ho ida-idak ninia programa maibé, lalika hatún ema seluk ninia dignidade. Líder sira, hosi Partidu ka koligasaun polítiku ne’ebé de’it, iha devér atu dada dalan, liuliu ba jerasaun joven sira, oinsá respeita adversáriu polítiku sira, nu’udar ema ho nia direitu tomak.

Ha’u fiar Paktu Unidade Nasionál, ne’ebé asina iha loron 7 Abril, kesi partidu no koligasaun polítiku hotu-hotu, nu’udar kompromisu ida, halo ho laran moos. Ha’u hein katak hotu-hotu sei kumpre duni, atu ita habelar ita-nia demokrasia, pás no estabilidade babeibeik.

Maun-bin-alin sira!
Imi-nia votu importante tebetebes! Imi-nia votu mak fó fiar no kbiit ba partidu ka koligasaun polítiku, atu ukun tinan-lima oin mai.

Keta haluha tuir eleisaun iha 12 Maiu 2018!.
Vota atu hili programa ba ita hotu-hotu moris di’ak liután!
Hili partidu ka koligasaun ne’ebé hatudu polítika dezenvolvimentu di‘ak liu!

Vota ba ita-nia futuru! Tempu to’o ona atu hateke ba oin! 
Obrigadu!

sábado, 7 de abril de 2018

Komunikadu de Imprensa husi RENETIL - Dame, Estabilidade, Seguransa, Soberania no Unidade Nasional

Komunikadu de Imprensa husi RENETIL

Dame, Estabilidade, Seguransa, Soberania no Unidade Nasional

Timor-Leste tama daudaun ba eleisaun antesipada. Eleisaun nu’udar dalan prinsipal ba povu atu uza sira nia direitu demokratiku ho livre no direitamente iha prosesu atu hili sira nia reprezentante sira.

Timor-Leste hasoru ona eleisaun lejislativa dala haat no agora tama ba dalimak. Eleisaun lejislativa 2007 la’o iha ambiente ida ne’ebe turbulentu, no nia prosesu nakonun ho violensia. Eleisaun 2012 la’o iha ambiente ida ne’ebe relativamente pasifiku liu, maibe sei mosu mos violensia pontual no irregularidade balun. Eleisaun, 2017, la’o iha ambiente ida dame, no tuir observador eleitoral sira, inklui RENETIL, preenxe duni kriteriu ba eleisaun ida demokrátiku, livre no justu. Partidu Politiku sira sadik malu ho programa deit, no hasees a’an hosi atake pasoal hasoru malu. Kampanye politika hosi Partidu sira hala’o tuir dalan ne’ebe la perturba orden publiku, no la ameasa harmonia sosial entre apoiante hosi partidu sira.

Progresu hosi ambiente konflitu ba ambiente dame ne’ebe ita observa iha eleisaun lejislativa tolu tui-tuir malu ne’e hatudu Partidu Politiku sira no sira nia apoiante sira hahu ona haburas no hametin kultura politika ida ne’ebe maduru liu. Moris ona konxiensia ida katak buat ne’ebe importante liu iha prosesu eleisaun maka Partidu sira atu hato’o sira nia hanoin ba dezenvolvimentu no futuru nasaun nian, hodi eleitor sira mos tetu no desidi sira nia eskolla, iha ambiente ida dame no livre. Ambiente dame iha eleisaun mos aumenta no hametin povu Timor-Leste nia karakter ne’ebe hadomi dame. RENETIL haree faktor sira ne’e hanesan kondisaun importante ba Timor-Leste atu fó hakat ida maka’as liu tan iha ninia jornada ba dezenvolvimentu no libertasaun du povu.

Maiski la’o iha ambiente ida ne’ebe pasifiku no demokratiku duni, rezultadu eleisaun lejislativa 2017 aprezenta dezafiu boot ida ba partidu politiku sira, tanba laiha Partidu ida maka bele konvense eleitor sira no hetan votu maioria ne’ebe naton atu harii Governu estavel ida. Dezafiu ida ne’ebe iziji Partidu sira atu engaja iha dialogu politika hodi hetan formatu ida ukun hamutuk. Infelizmente, dialogu politika ne’e rezulta deit iha koligasaun frajil ida, ne’ebe ikus mai naksobu no obriga Prezidente da Republika hodi disolve Parlamentu Nasional no dekreta Eleisaun Antesipada.

RENETIL respeita desizaun ba Eleisaun antesipada hanesan mekanizmu demokratiku ida ne’ebe hatur iha Konstituisaun. Maibe RENETIL lamenta katak Eleisaun antesipada ne’e mai ho kustu sosial no ekonomiku ida todan ba Nasaun no Povu Timor-Leste. RENETIL lamenta ho retrosesu boot iha kultura politika ne’ebe kamada politika no apoiante partidu sira koko haburas iha tinan sanulu resin nia laran, tanba deit animu a’as atu kaer ukun. Atake no rivalidade pessoal hahu’u domina debate publiku, em vez de diskusaun ho ulun malirin kona-ba programa politika entre partidu sira.

Sosiedade Timorense sei rekupera hela hosi kanek ne’ebe funu libertasaun nian husik hela. Iha RENETIL nia haree, ida ne’e rekere katak pratika politika iha Timor-Leste loloos halo tuir dalan ida ne’ebe la buka atu halo kro’at liu tan divizaun iha sosiedade nia le’et. Maibe, RENETIL observa katak hahu kedas hosi desizaun atu rekorre Eleisaun antesipada hanesan dalan atu sai husi impase politika, fenomena ida kontrariu maka mosu. Lider partidu politiku sira la baruk atu halo pratika sira ne’ebe buka halo kro’at liu tan diverjensia iha sosiedade nia leet.

Iha fulan hirak ikus, Timor-Leste mout tiha iha rivalidade politika ida la saudavel, to’o la iha posibilidade ba Timor-oan sira atu hamutuk hodi selebra vitoria politika ida signifikativu teb-tebes hodi asina tratadu ba delimitasaun fronteira matirima ho Australia.

Fenomena hirak ne’e hamosu preokupasaun boot ida mai RENETIL ho Eleisaun antesipada ne’ebe mak atu hala’o iha fulan Maiu. Paz ne’ebe Timor-oan sira konsegue harii hafoin krize 2006 bele naksobu fali karik hahalok politiku sira ne’ebe iresponsavel dadaun ne’e kontinua nafatin.

Nune’e, Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL) apela ba:

1. Lider politika, partidu politika ho ninia apoiante sira atu:
  1. Tahan-an, hasees an husi pratika politika ne’ebe hafahe sosiedade Timorense;
  2. Para ho hahalok soran no fahe lider politiku sira ka fahe no soran ema rezistensia sira;
  3. Engaja iha kontestasaun politika ho respeitu ba ema ka grupu politiku selu-seluk;
  4. Respeita grau de konfiansa ne’ebe povu fó tuir rezultadu eleisaun nian, no simu ho nakloke grupu seluk nia vitoria politika. Eleisaun ne’e ezersisiu demokratiku regular ida, nune’e derrota iha eleisaun ida la signifika fim da história no fim do mundo;
  5. Promove dialogu no kooperasaun hodi garante interese nasional ne’ebe a’as liu interesse partidu sira nian, hametin nafatin dame no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu no prosperidade ba Povu Timor-Leste.

2. Organizasaun Rezistensia tomak hodi kaer metin nafatin idealizmu no espiritu funu ba ukun-rasik-an nian:
  1. Hametin soberania Timor-Leste nian;
  2. Hametin unidade nasional no respeita pluralizmu politika. Timor ida de’it ba Timor oan tomak.

3. Povu Timor-Leste tomak atu:
  1. Hotu-hotu kontribui nafatin ba dame, estabilidade, seguransa no unidade nasional nebe buras no metin ona;
  2. Hatudu nafatin maturidade politika no la monu iha tentativa sira ba violensia nian;

4. Membru RENETIL hotu-hotu iha partido nebe de’it hodi kuda nafatin espiritu RENETIL nian nebe kaer metin Unidade Nasional no evita halo deklarasaun sira diskriminativas, defamatorias, rasistas, provokatórias nebe la kontribui ba dame, estabilidade no Unidade Nasional.

RENETIL nudar organizasaun estudantil Rezistensia nian, prontu atu serbisu hamutuk ho povu tomak no ho Partidu hotu-hotu, prontu serbisu hamutuk ho Partidu ka Koligasaun nebe sei manan eleisaun no kaer governu tuir mai hodi lori Timor-Leste ba futuru nebe moris iha dame, hakmatek no diak liu tan.

Viva RDTL!
Viva Povo Timor-Leste!
A Luta Continua!

Díli, 6 Abril 2018

Francisco JMF Belo Lires
1º Vise Sekretáriu-Jeral

Nota: Komunikadu de Imprensa nebe RENETIL hasai no ohin le'e iha Konferensia de Imprensa, ninia kontiudu la diferente ho Karta Aberta nebe RENETIL haruka ba Partido ho Koligasaun sira nebe atu tuir Eleisaun Antesipada. Iha diferensa de'it mak iha Karta Aberta laiha apelo ba Membru RENETIL sira hanesan iha Nº 4.

terça-feira, 3 de abril de 2018

Jerasaun Foun Laos “Ai-Tarak Kroat”

Jerasaun Foun Laos “Ai-Tarak Kroat”
Jerasaun Foun mak Esperansa ba Futuru atu Hatutan Misaun Libertasaun Popular

Por : Quintiliano Belo

Quintiliano Belo
Timor-Leste nia realidade politika ohin loron hatudu momos katak, prosesu demokratizasaun sosiedade Timor-Leste too ona iha faze ida ne’ebé diak ba bei-beik maske hakat pasu ho neneik. Tanba ne’e laos buat foun bainhira evolusaun husi realidade refere forma no lori oportunidade ba sidadaun sira inklui jerasaun foun atu hola parte ativa iha vida politika atual. Partisipasaun ne’e, lori mos impaktu positivu ba dezenvolvimentu demokrasia iha ita nia nasaun hanesan estória iha pasadu. Jerasaun tuan no jerasaun foun ho objetivu ida deit, mate ka moris ukun rasik-an no kusta ou kustadu funu tenki manan nufim manan duni maske hasoru nasaun zigante iha Asia. 

Iha estória pasadu vitoria sai posibel tanba, jerasaun tuan no foun hamutuk sai filhera ida-deit no prontu sakrifika-an ba mate iha kualker ezistensia ignorância ne’ebé invasor sira mak halo. Iha prezente liu-liu iha politika atual, saída mak jerasaun foun sira halo dadaun, nudar obrigasaun moral atu partisipa iha kualker prosesu no sei la rekua nein momentu ida, hodi atinji objetivu final libertasaun popular total no kompletu. Mantein no hamutuk ho líder eskoilidu wainhira sira sei moris tuir idealismu ba realidade politika atual laos hakarak rame-rame tabele no aproveita deit maibe, tanba hakarak hateten ba sira katak ami prontu ona atu halo posibel mudansa ba progresu ho alternativa politika ne’ebé momos no lolos. 

Infelizmente, saída mak akontese iha Timor-Leste kontraditoriu no lamentavel tebes wainhira jerasaun tuan balun hakarak mantein situsaun pasadu iha realidade atual. Sira koko domina, ignora no hamate hanesan Deputadu Fidelis Magalhaes hateten katak “they tried to bury us but they didn’t know we were seeds” tetun karik dehan sira koko hakoi ita maibe sira lahatene katak ita mak fini. Sira kontinua halo diskursus la realistiku no erradu ate hateten jerasaun foun malkriadu, jerasaun foun golpista, jerasaun foun asaltador, jerasaun foun sorandor, jerasaun foun fahedor, no jerasaun foun mak ida ne’e no ida neba. Sira halo ida ne’e liu-liu ba jerasaun foun sira ne’ebé iha pensamentu no idealismu politika ida deit ho Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak.

Jerasaun tuan balun mos iha deklarasaun bar-barak hateten, hau mak ida ne’e no hau mak ida neba! Deklarasaun ne’e lasala no justifikadu tanba buat hotu la akontense kuandu laiha inisiasaun hanesan fundasaun iha momentu ne’eba. Labele haluha mos, buat hotu sei impossível enkuantu fundador hakarak sai fali kontianuador too iha final. Att liu tan fundador sira lakoi husik prosesu ne’e hodi halo tuir pratika ne’ebe Maun boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak halo tiha ona ba jerasaun foun balun iha tinan hirak ikus ne’e. Manias hodi mantein rezisti-an nudar inisiador ba kontinuador lori sofrementu foun hodi lakon deit tempu no ikus mai patina rasik iha fatin, putar ke kiri dan putar ke kanan hanya di tempat saja! 

Loos duni, Timor-Leste nia demokrasia ne’ebé hahu buras dadaun kulturalmente nudar demokrasia adaptadu laos demokrasia adoptadu. Maibe, estranu tebes, ita sei rona no asisiti nafatin jerasaun tuan balun utiliza nafatin diskursu tradisional sai nudar argumentu politika atu defende-an iha publiku. Diskursus hanesan ne’e tuir hau nia hanoin nudar diskursus laos demokratiku no diskursus ignorância! Pior liu tan egoismu pessoal domina demaziadu no rezisti atu kaer metin poder absoluta wainhira parte seluk liu-liu jerasaun foun lubun boot prontu dadaun no hakarak oferese alternativa politika foun atu kontinua hatutan misaun libertasaun popular ho lalais liu. 

Publiku mos hatene diak, oras nee ita tama iha momentu ida ne’ebé krítiku iha ita nia istória tanba jerasaun tuan balun obriga-an hodi hakarak buat hotu-hotu no sai omnipotenti iha Timor-Leste. Pergunta ba sira ne’ebé servisu maka’as ba dezenvolvimentu durante tinan 17 nia laran mak nee: Tempu hira tan mak ita tenke lakon atu hametin ita nia nasaun tanba deit ignorante no inkompetenti husi ema seluk?
 

Jerasaun foun barak liu mak hamriik hamutuk ho Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak atu responde ba pergunta ne’e. Hamriik hamutuk tanba momentu atu hametin nasaun sai forti, riku no seguru mak agora! Perguntas mak ne’e; hamriik hamutuk ho Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak sai alternativa foun iha palku politika atu hametin nasaun, ne’e sala?......Hmm simplesmente, la sala karik! Lasala tanba ho rajaun; Hamutuk ho sira nain rua mak jerasaun foun bele utiliza prezente ho kualidade no hamutuk ho sira nain rua mak jerasaun foun bele halo futuru sai realidade lalais liu. 

Iha sikun seluk, hetan oportunidade hamriik hamutuk ho lider hanesan Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak tuir eskoilha politika no sai opozitora ba sira seluk, laos tanba mau tabele no atu sai traidor ba sira. Maibe, nudar pratika demokrasia ho responsabilidade tomak katak, halo aliadu hamutuk ho Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak hodi tuir kompetisaun ba oportunidade sira ne’ebé laos mai husi estória pasadu mak opsaun final. Valoriza nafatin estória nudar lanenok atu hakat beibeik iha prezente ba futuru ho kuidadu tanba oportunidade laos gratuita. 

Belun Boot Taur Matan Ruak hateten ona, kareta tuan labele para metin iha estrada nia klaran hodi difikulta kareta foun atu hakat ba oin ho lalais. Maun Boot Xanana Gusmão mos hatudu ona iha pratika politika loron-loron, lapresiza halo konsensu nasional atu lori prosesu libertasaun popular total e kompleta. Libertasaun popular total e kompleta bele akontense bainhira jerasaun hotu-hotu; hahu husi lider estóriku, veteranus/as, nasionalistas, patriotas no povu bai-bain ho vontade tomak harmoniza pensamentu ida deit no hamutuk hamriik iha filhera ida deit kusta ou kustadu atu hametin nasaun hodi transforma Timor-Leste sai Timor-Leste ida ne’ebé forti, riku no seguru para sempre. 

Hare ba Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak nia pensamentu politika iha demokrasia agora dadaun tuir hau nia hanoin, afinal realidade politika iha pratika mak objetivu final, laos retorika politika iha imaginasaun. Iha parte seluk saída mak líder estóriku hanesan Maun Boot Xanana Gusmão no Belun Boot Taur Matan Ruak pratika iha realidade atual, teki-teki halo ema seluk nakdedar  nufim facebook mak lori todan iha kada minutu too ba kalan. Liu husi facebook teroriza no mentaliza hodi justifika-an iha publiku katak sira mak loos liu maske publiku hatene sira bosok malorek hela! 

Pior liu tan kontinua ignora jerasaun foun no tau ass sira nia-an hanesan strata ne’ebé sempre desafia realidade ho imajinasaun. Sira prefere hili imajinasaun nebe halo gostu sira nia-an duke simu realiade depois hamate sira nia lalaok. Halo ignoransia ba realidade ne’ebé akontense bei-beik hodi kondisiona sira nia imajinasaun ho provas kontrariu atu buka nafatin ezistensia hodi hetan ligitimasaun politika iha sosiedade nia le’et. Exp politiza buat hotu-hotu no ignora lei sira konformi gostu.  

Tanba ne’e karik hau bele fo hanoin; halo tuir ka la halo tuir, U Grande! Bainhira iha palku politika buka deit ezistensia, lahatene hakuak no lahatene unifika jerasaun hotu-hotu, imi nia politika sei imposibel tanba imi hakarak hatudu imi nia-an deit, maibe sei posibel ba Xanana Gusmão no Taur Matan Ruak ne’ebé labuka ezistensia, hakuakdor no unifikador tanba hakarak difini sira nia-ann no sempre hateten, funu seidauk hotu rende mak lae duni no utiliza tempu ho didiak iha agora atu hamutuk hametin nasaun ba jerasaun sira tuir mai. 

Ikus liu, labele halo jerasaun foun hanesan ai-tarak kroat iha imi nia ain laran tanba maioria husi jerasaun foun kompriende ho loloos katak, politika la hateten no la hanorin maturidade mak final atu sae eskada, maibe politika konsidera maturidade nudar meus aprendizajen lori sae eskada naruk ho kuidadu hodi atinji mehi sira hahu futuru iha kedas prezente. Signifika jerasaun foun mak prezente esperansa ba futuru atu hatutan mehi libertasaun popular total no kompletu. 

Abracos no feliz pascoa!